Monitoren en evalueren

Regelmatig bekijkt OCW hoe het met de scholen gaat die hulp krijgen via het Masterplan basisvaardigheden. Op deze manier kan het ministerie zien wat de leerlingen kunnen en of de prestaties verbeteren. Zo weet OCW of het beleid doet wat het moet doen. 

Ook kan OCW op tijd bijsturen als het nodig is. Daarnaast onderzoekt OCW of de interventies werken en of evidence-informed werken helpt. Weten hoe OCW dit precies doet? Dat wordt uitgebreid uitgelegd in het Plan van aanpak monitoring en evaluatie Masterplan basisvaardigheden | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Jaarlijkse Monitor basisvaardigheden

Elk jaar maakt OCW een rapport genaamd ‘Monitor basisvaardigheden funderend onderwijs’. Hierin staat hoe het gaat met de prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs. Dit rapport wordt gemaakt voor de vier basisvaardigheden: taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het rapport combineert gegevens die al gedeeld zijn met nieuw onderzoek. Hierdoor krijgen OCW en het onderwijs een beter beeld van de prestaties van leerlingen. Het rapport kijkt niet alleen naar gemiddelden maar ook naar verschillen tussen groepen leerlingen. Bijvoorbeeld leerjaar en schooltype.

Het eerste rapport is gemaakt in november 2023.

Onderzoek naar gebruik subsidieregeling

Hoe gebruiken scholen de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden? En welke effecten zien scholen bij hun leerlingen? Dat onderzoekt OCW tussen 2023 en 2026. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij: 

  • gekeken wordt hoe de scholen die subsidie ontvangen zich verhouden tot de scholen die dit niet krijgen;
  • de inhoud van de activiteitenplannen van de scholen wordt onderzocht;
  • deelnemende scholen een enquête invullen;
  • verdiepende casestudies worden uitgevoerd bij 10 scholen.

OCW deelt elk half jaar de resultaten van het onderzoek. Het eerste rapport Implementatieonderzoek subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023 Sardes-SEO | Rapport | Rijksoverheid.nl verscheen in november 2023.

Wetenschappelijke Expertgroep

Voor advies over onderzoek, monitoring en onderzoeksresultaten richtte OCW de Wetenschappelijke Expertgroep Monitoring Basisvaardigheden op. Deze groep bestaat uit verschillende wetenschappers uit bijpassende onderzoeksterreinen. Dit zijn ze:

  •  J. Bolhaar (voorzitter), afdelingshoofd Arbeid, Onderwijs en Innovatie bij het CPB en hoogleraar aan de Erasmus School of Economics, tevens voorzitter;
  • T. Bol, universitair hoofddocent sociologie, UvA;
  • R. Daas, universitair docent pedagogische- en onderwijswetenschappen, UvA;
  • M. Ehren, hoogleraar onderwijswetenschappen, VU;
  • T. van Huizen, universitair hoofddocent onderwijseconomie en vroegkinderlijke ontwikkeling, UU; 
  • J. Voogt, hoogleraar onderwijswetenschappen, UvA.